China

Weather in Tibet Autonomous Region, China

Lhasa

Forecast in other regions

Shanghai
+4°
Chongqing
+10°
Beijing
-3°
Chengdu
+7°
Guangzhou
+24°
Shenzhen
+22°
Tianjin
-7°
Xi'an
-1°
Wuhan
-3°
Hangzhou
+2°
Dongguan
+23°
Qingdao
-6°
Harbin
-16°
Foshan
+24°
Hefei
-3°
Nanjing
-2°
Shenyang
-11°
Nanchong
+28°
Sichuan
+7°
Suzhou
+2°
All cities

China