China

Weather in Taiwan, China

Forecast in other regions

Shanghai
+25°
Chongqing
+27°
Beijing
+29°
Chengdu
+28°
Guangzhou
+31°
Shenzhen
+29°
Tianjin
+26°
Xi'an
+35°
Wuhan
+26°
Hangzhou
+25°
Dongguan
+29°
Qingdao
+24°
Harbin
+25°
Foshan
+31°
Hefei
+26°
Nanjing
+27°
Shenyang
+25°
Nanchong
+29°
Sichuan
+28°
Suzhou
+25°
All cities

China