Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία

Καιρόσ στην ЭкваториальнаяОбласть (Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία)

Κονγκό, η λαϊκή Δημοκρατία