Ülke listesi

İsrail hava durumu, hava tahmini

+25°
Tel Aviv
+20°
Jerusalem
+24°
Hajfa
Ashdod
+27°
Elat
+24°
Nahariyya
Beersheba
Jerusalem
C
G
J
K
N
S