Ülke listesi

İsrail hava durumu, hava tahmini

+22°
Tel Aviv
+19°
Jerusalem
+20°
Hajfa
Ashdod
+30°
Elat
+20°
Nahariyya
Beersheba
Jerusalem
C
G
J
K
N
S