Riikide nimekiri

Ilm Iisrael

+23°
Tel Aviv
+21°
Jerusalem
+21°
Hajfa
Ashdod
+32°
Elat
+22°
Nahariyya
Beersheba
Jerusalem
C
H
J
N
S
T

Ilmaennustus teistes piirkondades

Jerusalem
+21°
Tel Aviv
+23°
Hajfa
+21°
Petah Tiqwa
+23°
Ashdod
+23°
Netanya
+22°
Beersheba
+25°
Bene Beraq
+23°
Holon
+23°
Ramat Gan
+23°
Ashkelon
+23°
Rehovot
+23°
Bat Yam
+23°
Bet Shemesh
+23°
Kefar Sava
+23°
Herzliya
+23°
Hadera
+21°
Hadera
+22°
Kõik linnad