Spisak zemalja

Vremenska prognoza u Israel

+27°
Tel Aviv
+23°
Jerusalem
+26°
Hajfa
Ashdod
+30°
Elat
+26°
Nahariyya
Beersheba
Jerusalem
C
H
J
N
S
T