Letonya

Rēzeknes rajons, Letonya hava durumu

Rezekne