Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Vonsan, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu