Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Shondzhin, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu