Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Sarivon, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu