Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Phenyan, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu