Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Nampho, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu