Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti

Khamhyn, Kore, Demokratik Halk Cumhuriyeti hava durumu