Kongo, Demokratik Cumhuriyet

Kinshasa, Kongo, Demokratik Cumhuriyet hava durumu