Länders katalog

Vädret i Uzbekistan, vädretprognos

+18°
Bukhara
Karshi
+17°
Navoi
+15°
Namangan
+15°
Nukus
Samarkand
+20°
Termez
+15°
Tasjkent
+10°
Urgench
+15°
Muynoq
Tasjkent
A
B
F
J
K
N
S
T