Ochrona dobytku przed siłami natury

Nawałnice, gradobicia, powodzie i inne zjawiska będące przejawem sił natury mogą doprowadzić do utraty majątku. Warto zabezpieczyć mienie, wybierając odpowiednią polisę.


Siły natury mogą doprowadzić do katastrofy oraz klęski żywiołowej. Wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne (np. gradobicia) przyczyniają się nieraz do utraty całego dobytku. Zmiany klimatyczne wpłynęły w pewnym stopniu na zwiększenie częstotliwości występowania wspomnianych zjawisk oraz rozmiary strat spowodowanych działaniem sił natury. Dlatego współcześnie coraz więcej osób decyduje się na wykupienie polisy ubezpieczeniowej.

Mądry Polak po szkodzie

Przeczytaj także

Koszty usunięcia zniszczeń spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne lub ich następstwa mogą zostać pokryte z odpowiedniej polisy. Informacja o zaistniałej szkodzie powinna jednak zostać przekazana towarzystwu ubezpieczeniowemu w ciągu 3-7 dni. Termin powiadomienia ubezpieczyciela zostaje określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wspomniany dokument jest załączony do umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zgłoszenie szkody powinno być poparte dowodami. Ubezpieczony ma obowiązek określenia okoliczności zdarzenia, opisania uszkodzonego mienia i podania szacunkowej wartości strat. Klient towarzystwa ubezpieczeniowego musi przedstawić listę zniszczeń i fotografie uszkodzonego majątku. Jeśli zakład otrzyma dokumenty poświadczające zaistnienie szkody, czas potrzebny na likwidację zniszczeń będzie krótszy. Osoba ubezpieczona, która uzyskała pomoc samorządu terytorialnego, powinna poprosić o wydanie zaświadczenia. Dokument ten potwierdza przeprowadzenie akcji ratunkowej i poniesienie strat. Poszkodowany powinien podjąć działania zapobiegające powiększaniu się rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć zniszczone mienie.

Tryb likwidacji strat

Szkoda może zostać usunięta w trybie uproszczonym bądź pełnym. Pierwszy z wymienionych sposobów ma miejsce wówczas, gdy wysokość odszkodowania jest stosunkowo niewielka i wynosi w granicach 3000-5000 zł. Druga metoda wymaga zaś przeprowadzenia oględzin przez rzeczoznawcę. Informacje zebrane podczas obserwacji stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysu. Towarzystwo ubezpieczeniowe może wymagać przedstawienia faktur, rachunków lub zestawienia kosztów, zatem warto zachować wszystkie dowody płatności związanych z naprawą mienia. Osoba ubezpieczona powinna zapoznać się z protokołem i kosztorysem przygotowanym przez rzeczoznawcę oraz przekazać ekspertowi swoje uwagi.

Zbyt wysokie oczekiwania

Ogólne warunki ubezpieczenia powinny być dobrze znane nabywcy polisy. Ubezpieczony znający treść wspomnianego dokumentu jest świadomy swoich uprawnień oraz doskonale wie, czego może oczekiwać od towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel pokryje szkody w zakresie podanym w umowie oraz do wysokości sumy ubezpieczenia. Nie warto wysuwać wygórowanych żądań wobec zakładu ubezpieczeniowego, ponieważ tego typu działania są z góry skazane na niepowodzenie.

Wartość odtworzeniowa czy rzeczywista?

Mienie może zostać ubezpieczone według wartości odtworzeniowej bądź rzeczywistej. Ubezpieczenie majątkowe na wartość odtworzeniową charakteryzuje się tym, że w razie szkody zakład wypłaci odszkodowanie w wysokości pozwalającej na naprawę mienia lub nabycie nowego. Polisa na wartość rzeczywistą cechuje się natomiast tym, że wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o stopień zużycia utraconego majątku. W przypadku ubezpieczenia mieszkania bardziej korzystna zdaje się być pierwsza opcja. Polisa na wartość odtworzeniową (np. w Signal Iduna) pokryje koszty budowy nowego domu oraz odbudowanie stanu majątkowego, jaki istniał przed wystąpieniem strat spowodowanych zjawiskami atmosferycznymi i ich następstwami.

W krajach położonych w zachodniej części Europy posiadanie polisy ubezpieczającej majątek jest już praktyką. Rozwój podobnych tendencji można zaobserwować również w Polsce. Coraz większa część społeczeństwa dostrzega korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia. Bardziej elastyczna wysokość składek zachęca do nawiązania współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Średnia ocena to 4,1/5 na podstawie 49 recenzji

Pogoda w Polsce

+5°
Olsztyn
Poznań
+7°
Łódź
+11°
Lublin
+4°
Gorzów Wielkopolski
+8°
Warszawa
Kraków
+6°
Wrocław
+6°
Opole
+12°
Rzeszów
+9°
Białystok
+4°
Gdańsk
+9°
Kielce
Katowice
Zielona Góra
Toruń
+6°
Szczecin
+2°
Bydgoszcz

Wideo

Prognoza w innych regionach

Warszawa
+8°
Kraków
+10°
Łódź
+7°
Wrocław
+6°
Poznań
+6°
Gdańsk
+4°
Szczecin
+4°
Bydgoszcz
+6°
Lublin
+11°
Katowice
+8°
Białystok
+9°
Gdynia
+4°
Sosnowiec
+9°
Radom
+9°
Kielce
+9°
Toruń
+6°
Gliwice
+8°
Rzeszów
+12°
Zabrze
+8°
Wszystkie miasta