Popis zemalja

Vrijeme u Kini

+16°
Beijing
Hongkong
+28°
Guangzhou
Tianjin
+7°
Harbin
+18°
Shanghai
+17°
Xi'an
+14°
Urumczi
+6°
Lhasa
+21°
Chongqing
+26°
Hainan
Beijing
A
C
F
G
H
J
L
M
N
P
Q
S
Š
T
U
X
Z

Prognoza u ostalim regijama

Shanghai
+18°
Chongqing
+21°
Beijing
+16°
Chengdu
+20°
Guangzhou
+28°
Shenzhen
+27°
Tianjin
+15°
Xi'an
+17°
Wuhan
+19°
Hangzhou
+19°
Dongguan
+27°
Qingdao
+14°
Harbin
+7°
Foshan
+28°
Hefei
+16°
Nanjing
+15°
Shenyang
+16°
Nanchong
+29°
Sichuan
+20°
Suzhou
+16°
Svi gradovi