Τησ Οδδησσου

Καιρόσ στην Lymanskyi Raoin, Τησ Οδδησσου (Ουκρανία)

Kominternovskoe