Χερσονσκαγια

Καιρόσ στην , Χερσονσκαγια (Ουκρανία)

Kahovka

Χερσονσκαγια (Ουκρανία)