Δημοκρατία της Χιλής

Καιρόσ στην Βαλπαραίσο (Δημοκρατία της Χιλής)