Δημοκρατία της Χιλής

Καιρόσ στην Αντοφαγκάστα (Δημοκρατία της Χιλής)