Βουλγαρία

Καιρόσ στην Σιλίστρα (Βουλγαρία)

Silistra

Βουλγαρία