Βουλγαρία

Καιρόσ στην Ρούσε (Βουλγαρία)

Ruse

Βουλγαρία